Słowniczek pojęć

AEROZOL – mieszanina najczęściej dwóch substancji, w której jedna z substancji jest rozproszona w drugiej. Gdy ciecz jest rozproszona w gazie mówimy o aerozolu ciekłym np. Mgła Gdy ciało stałe jest rozproszone w gazie mówimy o aerozolu stałym np. Dym NDS i NDN – najwyższe dopuszczalne stężenie i najwyższe dopuszczalne natężenie – stężenie toksycznego związku chemicznego lub natężenie czynnika szkodliwego, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8­godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w Kodeksie Pracy, przez jego okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

PYŁY DREWNA TWARDEGO - pyły pochodzące z obróbki drewna dębowego i bukowego

D – symbol oznaczający, że dana półmaska chroni przed pyłami dolomitowymi

PARA – wynik parowania substancji ciekłych

PYŁ – substancja mineralna, pozostałość procesu spalania albo ścierania lub kruszenia substancji stałych, takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale

KLASA OCHRONNA – miara skuteczności półmaski filtrującej

KLASA P1 – sprzęt o małej skuteczności ochronnej – chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza czterokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia ( 4 x NDS). Półmaska oznaczona symbolem FFP1.

KLASA P2 - sprzęt o średniej skuteczności ochronnej – chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dziesięciokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia ( 10 x NDS). Półmaska oznaczona symbolem FFP2.

KLASA P3 - sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej – chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dwudziestokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia ( 20 x NDS). Półmaska oznaczona symbolem FFP3.