Oferta

Wszystkie produkowane przez naszą firmę półmaski są zgodne z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG oraz są zgodne z wymogami normy europejskiej PN EN 149 +A1:2009 „Sprzęt ochronny układu oddechowego – półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania,badanie,znakowanie.”

Półmaska filtrująca stanowi kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego. Stanowi ona indywidualne wyposażenie i nie powinna być odstępowana innym osobom. Każda półmaska jest przystosowana do pracy przez 8 godzin roboczych. Pod względem konstrukcyjnym jest półmaską dwudrożną , w której przepływ powietrza w fazie wdechu następuje przez materiał filtracyjny, a w fazie wydechu przez zawór wydechowy. Ma anatomiczny kształt czaszy oraz zacisk nosowy , który pozwala dopasować półmaskę do kształtu twarzy aby zapewnić jej przyleganie i szczelność.

Szeroki asortyment naszej produkcji pozwala skutecznie chronić układ oddechowy w większości warunków przed czynnikami szkodliwymi występującymi na stanowiskach pracy. Kładziemy szczególny nacisk na to aby produkowane przez nas półmaski wyróżniały się nie tylko wysoką skutecznością ochrony dróg oddechowych ale również wysokim komfortem użytkowania zgodnie z naszym mottem:

„Półmaska skutecznie chroni użytkownika tylko wtedy kiedy ten chce ją stosować”

Opis półmasek

Jednorazowa półmaska filtrująca w klasie P2
symbol: FPM 0/2/HF FFP2, Nr certyfikatu WE/S/354/2004

Chroni przed: parami fluorowodoru i jego związków, substancjami smolistymi, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (zwłaszcza rakotwórczym benzo- a-pirenem),związkami organicznymi, nietoksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych na bazie wody oraz pyłami węglowymi, cementowymi, pyłami azbestowymi i pyłami z drzew twardych – o ile ich stężenie nie przekracza 10xNDS

Zastosowanie: huty szkła, zakłady obróbki szkła, huty aluminium, produkcja wyrobów aluminiowych, odlewnie metali nieżelaznych, produkcja topników, izolacji i otulin, smarów wysokotemperaturowych, spawanie metali nieżelaznych, zakłady chemiczne stosujące do swojej produkcji fluorowodór, zakłady nawozów fosforowych, zakłady chemiczne, rafinerie, asfaltownie, koksownie, smołownie, zajezdnie autobusowe, lokomotywownie węglowe, kotłownie, elektrociepłownie, obsługa domowych kotłowni węglowych, wytwórnie mas bitumicznych, obróbka drewna – zwłaszcza twardego.

Jednorazowa półmaska filtrująca w klasie P2
symbol: FPM 0/28 FFP2, Nr certyfikatu WE/S/436/2004

Chroni przed: przed pyłami dolomitowymi, nietoksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych na bazie wody oraz pyłami węglowymi, cementowymi – o ile ich stężenie nie przekracza 10xNDS, aerozolami wodnymi kwasów nieorganicznych, a zwłaszcza przed aerozolami kwasu siarkowego i jego frakcją torakalną, przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, przed oparami metali i ich związków – a zwłaszcza przed ołowiem, cynkiem, antymonem, arsenem, bizmutem, rtęcią, kadmem, berylem , przed oparami rozpuszczalników organicznych (BTX), chlorowanych związków aromatycznych (chlorobenzeny, chloronaftalen), benzyny.

Zastosowanie: huty metali , fabryki akumulatorów, zakłady przerobu złomu akumulatorowego, zakłady przerobu złomu metalowego, zakłady metalurgiczne, odlewnie, zakłady chemiczne i petrochemiczne, zakłady produkcji środków ochrony roślin, rozpylanie środków ochrony roślin w rolnictwie, rozlewnie kwasów nieorganicznych, prace przy stosowaniu rozpuszczalników organicznych, usuwanie uciążliwych zapachów

Jednorazowa półmaska filtrująca w klasie P2
symbol: LOB/2 FFP2,Nr certyfikatu WE/S/928/2007
p>

Chroni przed: nietoksycznymi pyłami, pyłem węglowym, cementowym, pyłem azbestu, pyłem z drzew twardych, aerozolem cząstek stałych na bazie wody, aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną o ile ich stężenie nie przekracza 10xNDS

Zastosowanie: przemysł chemiczny , tartaki, cementownie, przemysł hutniczy , rolniczy, spożywczy, wydobywczy , prace przydomowe, remontowe, budownictwo.