Dobór półmaski

Aby sprzęt ochronny właściwie mógł spełniać swoje funkcje, powinien:
– być przypisany indywidualnie do użytkownika
– być odpowiedni do istniejącego zagrożenia tzn. należy zidentyfikować zanieczyszczenia powietrza na stanowisku pracy i ustalić ich wpływ na organizm człowieka
– odpowiadać warunkom panującym na stanowisku pracy (być adekwatny do wysokości wskaźnika NDS)

Sprzęt ochronny powinien być dobrany w zależności od stężenia czynnika szkodliwego na stanowisku pracy posługując się krotnością przekroczenia wartości NDS danej substancji. W tym celu należy dokładnie rozpoznać zagrożenia, jakie występują na stanowiskach pracy a mianowicie określić rodzaje zanieczyszczeń i dokonać pomiaru ich stężeń. Wyniki tych pomiarów należy odnieść do wartości NDS gdyż od krotności przekroczenia NDS zależy klasa ochronna sprzętu.